Witamy w Lab-Test

Godziny otwarcia : pn-pt: 7.00 – 15.00, sob: 7.30 – 12.30
  Kontakt : (0-32) 206 02 61 / 605 553 334

Informacja dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medyczne Laboratorium Diagnostyczne N. Nicpoń, M. Bielesz S.C., ul. Bażantów 47/2, 40-645 Katowice, NIP: 954-15-70-759.

Inspektor Ochrony Danych:
W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym N. Nicpoń, M. Bielesz S.C. został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne N. Nicpoń, M. Bielesz S.C., ul. Bażantów 47/2, 40-645 Katowice; e-mail: iod@zelnet.net, tel. 62 735 01 30.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie ze służącej do dostępu do wyników wykonanych badań platformy informatycznej http://wyniki.lab-test.katowice.pl/ w oparciu o zgodę na świadczenie tejże usługi, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom
uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom
udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w celu generowania raportów oglądalności naszej strony internetowej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej http://wyniki.lab-test.katowice.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Prywatne Laboratorium Analityczne Jaromin Lucjan przetwarza Pana/Pani dane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest
wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług Medycznego Laboratorium Diagnostycznego N. Nicpoń, M. Bielesz S.C. Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie  http://wyniki.lab-test.katowice.pl/  jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa świadczenia tejże usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa obecności w  serwisie w trakcie trwania konkretnej sesji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Więcej o ciasteczkach tutaj. http://cookiealert.sruu.pl/o-ciasteczkach